porady_prawne

m.in. sprawy dot. prawa własności i jego ochrony, użytkowania wieczystego, służebności, zastawu, hipoteki, z zakresu prawa zobowiązań, zapłatę, z tytułu rękojmi i gwarancji

 

m. in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem

m. in. Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek ,o dział spadku, zapis, polecenie, o stwierdzenie nieważności testamentu, o uznanie za niegodnego dziedziczenia

m. in. sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, rejestrowanie spółek

m.in. w sprawach o odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, mobbing, dyskryminacja, godziny nadliczbowe

m. in. o przyznanie renty, emerytury, emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o przyznanie zasiłków i innych świadczeń, choroby zawodowe

m.in. jako obrońca, jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela, prywatnego

Zasady współpracy i honorarium adwokackie ustalane są indywidualnie z każdym Klientem po zapoznaniu się przez Kancelarię ze zleconą sprawą.
Wysokość honorarium uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy.